IPARD ve TKDK yatırımlarının detayları

IPA

Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı – IPA ) Avrupa Birliği’nin 2007–2013 dönemi için aday (Türkiye, Hırvatistan ve Makedonya) ve potansiyel aday (Arnavutluk, Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ ve Kosova) ülkelere sağladığı tüm katılım öncesi mali yardımları tek bir çerçevede topladığı programın adıdır.

IPA’nın Temel Amacı

Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı-IPA kapsamında verilen mali yardımların temel amacı, Topluluğun uyum politikasının yönetilmesi ve uygulanmasına hazırlanmalarını teminen aday ve potansiyel ülkelere katkı sağlamak, onları üyelikle birlikte devreye girecek yapısal fon uygulamalarına hazırlamak ve dolayısıyla bu ülkelerin Avrupa Birliği üyeliğine hazırlanmalarında destek sağlamaktır.

IPARD

Avrupa Birliği (AB) aday ve potansiyel aday ülkelere destek amacıyla  1085/2006 sayılı Konsey Tüzüğü çerçevesinde Katılım Öncesi Yardım Aracı’nı (Instrument for Pre-Accession Assistance- IPA) oluşturmuştur.  IPA desteği beş bileşeni içermekte olup, Türkiye IPA tüzüğünün EK 1’inde yer alan aday ülke statüsünde bütün bileşenlerden yararlanabilmektedir. IPA’nın beşinci bileşeni Kırsal Kalkınma (IPA Rural Development- IPARD) Avrupa Birliği’nin Ortak Tarım Politikası, Kırsal kalkınma Politikası ve ilgili politikalarının uygulanması ve yönetimi için  uyum hazırlıklarını ve bu  kapsamda politika geliştirilmesini desteklemektedir. IPARD desteğinin 2007-2013 yıllarını kapsayan çok yıllı “Kırsal Kalkınma Programı” kapsamında uygulanması gerekmektedir. Türkiye için IPA Kırsal Kalkınma Programı (IPARD Program) ülkenin kırsal kalkınma bağlamında  katılım öncesi dönemdeki öncelikleri ve ihtiyaçları  göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır.

IPA’nın eski dönemdeki mali yardımlara nazaran getirdiği en önemli değişiklik

2007–2013 döneminde uygulamada olacak Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı-IPA’nın getirdiği en önemli değişiklik mali yardımların faydalanıcı ülkeler tarafından hazırlanacak programlar çerçevesinde belirlenen öncelik ve faaliyet alanlarına yönelik kullandırılacak olmasıdır. Bu kapsamda, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Çevre Operasyonel Programı, Ulaştırma,Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca Ulaştırma Operasyonel Programı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı, Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından da Kırsal Kalkınma Operasyonel Programı hazırlanmış bulunmaktadır. Avrupa Birliği tarafından sağlanacak mali yardımlar bu programlarda belirlenen öncelik ve faaliyet alanlarına yönelik kullandırılacaktır.

Ipard Desteklerinin Kapsadığı Konular (Tedbirler)

Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım
Et Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım
Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması
Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi
Yerel Ürünler ve Mikro İşletmelerin Geliştirilmesi
Kırsal Turizm
Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesi

Ipard Programının Hedefleri

Tarım sektörünün sürdürülebilir modernizasyonuna katkı sağlamak,
Gıda güvenliği, hayvan sağlığı, bitki sağlığı ve çevre ile ilgili AB standartlarına uyumu teşvik etmek
Kırsal alanların sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmak
Tarım-çevre tedbiri ve yerel kırsal kalkınma stratejilerinin uygulanması (LEADER) ile ilgili hazırlık yapmak

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK)

Türkiye'deki varlık amacı AB ve uluslararası kuruluşlardan sağlanan kaynakların ülkemizde kırsal kalkınma programlarının uygulanmasına yönelik faaliyetlerde kullanılmasını sağlamak olan, 5648 sayılı “Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun” ile kurulan, 25 Şubat 2008 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilen, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Fonları ile desteklenecek Tarım ve Kırsal Kalkınma Programını (IPARD) uygulayacak olan kurumdur.

Desteklere nasıl başvurabilirim?

Desteklere başvuru yapabilmek için TKDK’nın teklif çağrısına (başvuruçağrısına) çıkmış olması ve proje tekliflerini kabul ediyor olması gereklidir. Her yıl TKDK birkaç kez teklif çağrılarına (başvuru çağrısına) çıkmaktadır. Teklif çağrısı döneminde proje başvuru formu ve ekleri internetten, doldurulur, başvuru formu ve eklerinin çıktısı alınarak proje paketine yerleştirilir ve paket tamamlandıktan sonra TKDK İl Koordinatörlüğüne teslim edilir. Başvuru sahibinin hazırlayacağı belgeler “başvuru formu ve ekleri, iş planı ve teknik projeden” oluşmaktadır.